Cyfraddau llog

Cyfradd y gronfa wobrau Bondiau Premiwm (Saesneg yn unig)

Ods fesul rhif Bond £1 Cyfradd flynyddol y gronfa wobrau Gwybodaeth am dreth
21,000 i 1 4.40% amrywiol
Mae’r holl wobrau’n ddi-dreth

Mae’r gyfradd a’r ods yn amrywiol.

 

Cyfraddau amrywiol

ISA Uniongyrchol (Saesneg yn unig)

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£1+ 3.00% di-dreth/AER, amrywiol Di-dreth
 

Cynilwr Uniongyrchol (Saesneg yn unig)

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£1+ 4.00% gros/AER, amrywiol Trethadwy, telir ar sail gros
 

Bondiau Incwm (Saesneg yn unig)

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£500+ 3.93% gros/4.00% AER, amrywiol Trethadwy, telir ar sail gros

Rydym yn talgrynnu llog pob mis i fyny neu i lawr i’r geiniog agosaf.

 

Cyfrif Buddsoddi (Saesneg yn unig)

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£1+ 1.00% gros/AER, amrywiol Trethadwy, telir ar sail gros

ISA Iau (Saesneg yn unig)

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£1+ 4.00% di-dreth/AER, amrywiol Di-dreth
 

Cyfraddau cyfnod sefydlog

Bondiau Cynilo Gwyrdd (Saesneg yn unig)

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£100+ Cyhoeddiad 7: 2.95% gros/AER, sefydlog am 3 blynedd Trethadwy, telir ar sail gros
 

Bondiau Twf Gwarantedig

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£500+ Cyhoeddiad  79: 4.50% gros/AER, sefydlog am 1 blynedd Trethadwy, telir ar sail gros
£500+ Cyhoeddiad  71: 4.15% gros/AER, sefydlog am 3 blynedd Trethadwy, telir ar sail gros
 

Bondiau Incwm Gwarantedig

Swm Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
£500+ Cyhoeddiad  79: 4.41% gros/4.50% AER, sefydlog am 3 blynedd Trethadwy, telir ar sail gros
£500+ Cyhoeddiad 71: 4.07% gros/4.15% AER, sefydlog am 3 blynedd Trethadwy, telir ar sail gros
 

Cyfraddau adnewyddu ar gyfer buddsoddiadau tymor sefydlog sy’n aeddfedu

Os oes gennych un o’n buddsoddiadau tymor sefydlog sydd ar fin aeddfedu, byddwn yn cysylltu â chi tua mis cyn y dyddiad aeddfedu i roi gwybod i chi am eich opsiynau a’r cyfraddau adnewyddu cyfredol.

Os dewiswch adnewyddu’ch buddsoddiad am dymor arall o’r un hyd, byddwch yn cael y gyfradd a gynigiwn yn eich llythyr, hyd yn oed os bydd ein cyfraddau’n mynd i lawr cyn eich dyddiad aeddfedu. Os byddwch yn adnewyddu am dymor gwahanol, byddwch yn cael y gyfradd a gynigir ar y dyddiad pan fydd eich buddsoddiad yn aeddfedu. Cofiwch y gallai’r gyfradd hon fod yn uwch neu’n is na’r gyfradd yn y blwch crynhoi a anfonwn atoch.

Cyfraddau llog hanesyddol

Rydym wedi ymrwymo i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am newidiadau i gyfraddau llog ein cyfrifon a’n buddsoddiadau cyfradd amrywiol yn ystod y 12 mis blaenorol o leiaf. Rydym hefyd wedi cynnwys y cyfraddau llog ar gyfer ein buddsoddiadau tymor sefydlog.

Cyfraddau llog hanesyddol (Saesneg yn unig)

Cyfrif Gweddilliol

Os byddwn yn cau un o’n Bondiau neu Gyfrifon ac ni allwn gysylltu â chi i ddychwelyd eich arian, byddwn yn trosglwyddo’ch arian i’n Cyfrif Gweddilliol.

Gweld y telerau ac amodau

Math Daliadau Cyfradd llog Gwybodaeth am dreth
A – yn ennill llog ar gyfer £1+ Bondiau Plant
Tymhorau 6 mis a 18 mis o Fondiau Twf Gwarantedig a Bondiau Incwm Gwarantedig ar ôl aeddfedu
Cyfrif Cynilo Mynediad Rhwydd
Cyfrif Cyffredin
Bondiau Cadw
Cynllun Blynyddol
Cynilo wrth Ennill (SAYE)
Cyfrif y Trysorydd
Bondiau Incwm Gwarantedig Pensiynwyr
Bondiau Cyfalaf
0.25% gros/AER, amrywiol Trethadwy, telir ar sail gros
B – ddim yn ennill llog Tocynnau Anrheg
Stampiau Cynilo
Bondiau Cynilo Prydeinig (1968)
0%

Diffiniadau

Di-dreth AER Gros
Mae hyn yn golygu bod llog neu wobrau wedi’u heithrio rhag Treth Incwm a Threth Enillion Cyfalaf y Deyrnas Unedig. (Cyfradd Gyfwerth Flynyddol) Mae hyn yn dangos beth fyddai’r gyfradd llog flynyddol pe byddai’r llog yn cael ei adlogi bob tro y’i telir. Lle y telir llog yn flynyddol, mae’r gyfradd a ddyfynnir a’r AER yr un peth. Dyma’r gyfradd llog drethadwy heb ddidynnu Treth Incwm y Deyrnas Unedig.